Condicions d'ús

2023-08-10

Aquestes són les condicions generals d'ús que regulen els termes i les condicions d'accés, navegació i utilització de www.zamorayarroyo.es (d'ara endavant, el Lloc web) . Aquestes Condicions estan permanentment accessibles en el Lloc web a través de la pestanya AVÍS LEGAL.

Suggerim a l'usuari que llegeixi atentament aquest i els altres documents continguts en l'apartat Avís Legal, recordant-li que navegar pel nostre Lloc web comporta l'acceptació plena de tots els apartats vigents a cada moment que accedeixi i navegui per www.zamorayarroyo.es.

INFORMACIÓ GENERAL

Responsable: JORGE ZAMORA VALLE
Tel. de contacte: +34 93 011 35 07
Correu electrònic: zamora.valle@icater.org
Adreça postal: Calle del Mestre Antoni Nicolau, 35,
08911, Badalona (Bcn).

TERMES D'ÚS

L'usuari

L'accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d'usuari (d'ara endavant, l'Usuari), per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment, segons el cas.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc web i dels seus continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, els presents Termes d'Ús, la Política de Privacitat, els bons costums generalment acceptatats i l'ordre públic. 

Protecció de dades

La informació o dades de caràcter personal que l'Usuari faciliti a través dels canals de contacte proporcionats pel Lloc web, seran tractats conforme al que s'estableix a les polítiques de protecció de dades de l'Avís Legal.

En utilitzar les nostres dades de contacte per realitzar l'enviament d'informació personal que poguessin ser d'utilitat per a la consulta i/o prestació de serveis legals mitjançant els canals habilitats en el Lloc web, l'Usuari consenteix el tractament d'aquesta informació i es responsabilitza d'estar legitimat per a la seva comunicació i de la veracitat de les dades trameses.

L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses, fraudulentes o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al Lloc web, a la representació legal amb la qual contacti a través del mateix o a tercers per la informació que faciliti.

Així mateix, l'usuari no ha d'enviar a Zamora & Arroyo ADVOCATS cap mena d'informació confidencial sense haver-lo consultat prèviament amb algun dels nostres advocats i haver rebut dels mateixos autorització per a remetre aquesta informació.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals en el portal, consulti la nostra Política de Privacitat. 

Contingut i informació disponible en el Lloc web

Aquest Lloc web conté materials preparats per Zamora & Arroyo ADVOCATS amb finalitats merament informatius, per la qual cosa tals materials podrien no reflectir l'estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades i no han de ser considerats, en cap concepte, com a substitutius d'assessorament legal.

L'accés a aquests materials no estableix ni implica cap relació entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre els lletrats i l'usuari d'aquest Lloc web. Per això, l'usuari no ha d'actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa sense recórrer, prèviament, al corresponent assessorament professional.

Zamora & Arroyo ADVOCATS i el titular del domini www.zamorayarroyo.es declinen qualsevol responsabilitat per les conseqüències que puguin derivar-se de la utilització dels continguts i serveis inclosos en el Lloc web infringint el que es disposa en les presents Condicions d'Ús.

Els serveis jurídics publicitats en el nostre Lloc web seran prestats per un advocat col·legiat. El lletrat que efectivament realitzi el servei contractat serà responsable de complir les obligacions pròpies de l'activitat com a professional. 

Propietat intel·lectual

Els continguts del Lloc web, entre altres, textos, fotografies, gràfics, articles, imatges, icones, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual de la plataforma creadora del Lloc web i del responsable del domini, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web, i amb independència que siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, explotació, distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o indústria.

En qualsevol cas, el titular del Lloc web no assumeix cap responsabilitat respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers que es vegin infringits per un tercer o per l'usuari.

Modificacions

El Lloc web es reserva la possibilitat de modificar, sense previ avís, tant el disseny, presentació i/o configuració d'aquesta plataforma, d'algun o tots els serveis, així com afegir apartats nous, tals com el contingut de les Condicions o Legals, de manera que recomana a l'Usuari llegir aquestes Condicions cada vegada que aquest accedeixi i utilitzi els serveis de Zamora & Arroyo ADVOCATS o el Lloc web. 

Legislació aplicable

Les presents condicions es regiran i interpretaran de conformitat amb les lleis espanyoles. En cas de dubte, s'interpretaran segons el sentit propi, habitual i que, raonablement, caldria esperar ateses les normes de la bona fe i l'honradesa en els tractes, sense tergiversar el seu sentit i finalitat mitjançant interpretacions arbitràries.

Data última revisió: agost de 2023.